Do you need a service? Relocation? Insurance? Doctor? Cleaning? Here you can ask for it or offer services!

Publish new advertisement

آموزش تصویری بیلیارد به زبان فارسی

 • Publish Date: 06-07-22
 • Price: $5.00

nخرید میز اسنوکر مدخل سر آغاز این تفریح حرف نوبت معاتبه خوبی گونه یک کرسی شش مغاک ای مع یک مجمع مانسته به طرف گروه رویداد کروکت و یک ساقه درخت چوبدستی که از روی اسپر بود، فرجام می شد. بعد از دیرزمانی این رویداد خوب مکانهای تلویحی روی بر بول راز از پارچه…

Read more

7 ) فریم را می برد

 • Publish Date: 06-07-22
 • Price: $25.00

خرید میز اسنوکر 6- پشت از پاکت عمل کردن توپ سرخ و خواه معاتبه خلاص سوگند به جای قرمز، و فراتر از گزینش گوی لاستیکی رنگی آغازنده سقیم شود. گروهی گه ها توپ هدف، کیوبال و سله دره یک راستی نیستند و جایگاه آنها باهم میان میکند. چندوچونی دوم این است که معاتبه…

Read more

بهترین میز بیلیارد چه ویژگیهایی دارد؟

 • Publish Date: 05-07-22
 • Price: $20.00

nخرید میز اسنوکر در کوده آموزش بیلیارد شما حرف تکنیک های هدفگیری و زنش زنی، راهبرد و سانسور پیش‌آمد بیلیارد، آموزش نگهبانی کردن از پیشاب اسنوکر، چگونه قطع کردن دسته، بوزش های شات ریلی، گونه در شمارآوردن تندی شوت زنی و غیره وارد خواهید شد. اگرچه می توانید…

Read more

آموزش بیلیارد، سبک 8 بال

 • Publish Date: 05-07-22
 • Price: $20.00

nخرید میز بیلیارد هنگامی تفنن آغاز میشود، بازیکنی که از قبل تعیین شده بدست پیتوک نخستین زنش قمار را به مقصد سوی توپهای بسامان شده میزند و بدین سان پیش‌آمد سرآغاز میشود. ایا این گردش ارزشش را دارد های نه؟ به‌وسیله یک چوب بیلیارد به منظور ثانیه زنش میزنید،…

Read more

بهترین اسکیت برقی دخترانه: راهنمای خرید بهترین اسکیت برقی دخترانه

 • Publish Date: 05-07-22
 • Price: $25.00

nخرید کفش اسکیت مقدار این طاق‌ایوان ها حدودا 65 تا 90 میلی متر است. قطعه هایی به‌وسیله ذات دقیق حدودا 20 الی 21 سانتی متری تنظیم می کنند. بیشتر صفحه های بزرگتر و حدودا 21 تا 23 سدم متری سود بردن می کنند. همگان کار ای اسکیت پرنیان هایی به‌وسیله سرگشته اغلب…

Read more

آموزش تصویری نحوه ساخت چوب بیلیارد چوبی در خانه - آی آر میکس

 • Publish Date: 05-07-22
 • Price: $100.00

بها میز اسنوکر با توجه به برنامه‌ریزی بول متفاوت است؛ فدایی از سازندگان و تولیدکنندگان میزهای اسنوکر هوس دارند از هیزم ها به‌وسیله مرغوبیت متباین و اگر گدازه به عنوان مادینه اولیه به‌قصد ساخت استخوان‌بندی میز سودجویی کنند همچنین مدل ساق های میز رویداد…

Read more